Partners

samenwerken doe je met partners

BONNÉ+JAN

BONNÉ+JAN spreek je uit als “bonnééé plus jan” en is een creatief collectief. We werken aan een mix van verscheidende creatieve disciplines, waaronder grafische vormgeving, film en animatie.

Wij werken voor relaties die voor ons, onze expertise en werkwijze kiezen en hoofdzakelijk voor overheid, semi-overheid, onderwijs en de zorgsector in Nederland en België.

Concreet betekent dit dat wij ontwerpen maken voor boeken, jaarverslagen, nieuwsbrieven, magazines, folders, brochures, flyers, posters, verpakkingen. Maar ook gehele huisstijlen verzorgen (van concept, logo/beeldmerk, tot bewegwijzering en het kop en schoteltje op tafel). Daarnaast maken we bedrijfs(films/documentaires), instructievideo's, sfeerimpressies, drone beelden, maar ook animaties en motion graphics. Geheel met ons eigen team professionals.

DSP Valley

MIX is een Multidisciplinair, Interregionaal en crosssectoraal model om via innovatie en kenniscreatie duurzame waardemodellen te ontwikkelen. Het MIX-model houdt rekening met verschillende succesfactoren. Door namelijk mensen met verschillende expertises, verschillende achtergronden en verschillende ervaringen op een efficiënte manier samen te doen werken, komt men tot concrete en tastbare oplossingen. De MIX-innovatieaanpak is gebaseerd op ervaringen uit het EU CIP-project Nano4Health. Dat project steunde de ontwikkeling van gepersonaliseerde toepassingen in de gezondheidszorg op het kruispunt van nano- en biotechnologie.

De aanpak van het TTD-project is gebaseerd op dat MIX-model.

Er werden eerst 5 stappen gedefinieerd:
1. Ideescreening en -selectie
2. Waardemodellering
3. Teambuilding
4. Actieplan en
5. Opzetten van teams waarin project partners light ( PPLs) zijn geïncludeerd.

In de periode waarin het TransTech Diagnostics-project (TTD-project) loopt zijn twee MIX-rondes voorzien. De eerste werd afgerond in januari 2018. De tweede is opgestart in november 2018 en loopt tot en met maart 2019.

Tijdens de eerste MIX-ronde werden drie teams gevormd rondom drie projecten. Alle teams bevatten partners van het originele TTD-consortium, extra (private) partners en partners uit zowel Vlaanderen als Nederland. Het eerste team ('Dynamic Inflammation Assay') begon met de oorspronkelijke TTD-partners UM en TSG InnoteQ en heeft twee private partners (PimBio en Tenco DDM) als PPL aan het consortium toegevoegd. Momenteel test het TTD consortium de eerste prototypen van die samenwerking. Het tweede team staat op het punt een private partner als PPL aan TTD toe te voegen. Het derde team inventariseert op dit ogenblik de opties tot toevoeging van een partner als PPL.

In de tweede ronde werden opnieuw drie projecten gedefinieerd en meerdere (private) partners gecontacteerd. In die ronde worden ook mogelijk extra partners geselecteer De teambuilding van de tweede ronde begint waarschijnlijk in januari 2019. Vanaf februari 2019 worden de teams gevormd en additionele PPL aan het TTD-consortium toegevoegd.

MIX is een model van DSP Valley. DSP Valley is in het TTD-team gestapt om met dit model de doelen van het TTD-project mee te realiseren. Met de MIX-aanpak willen ze de overdracht van oplossingen van belangrijke TTD-partners - Universiteit Maastricht (CARIM), Universiteit Hasselt (BIOMED), VITO en TSG InnoteQ -naar de markt vergemakkelijken.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Om problemen in grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa te bevorderen, heeft de Europese Unie het Interreg-programma in het leven geroepen. Elke grensstreek binnen de EU kent een eigen Interreg-programma. Langs de grens tussen België en Nederland is Interreg Vlaanderen-Nederland het belangrijkste programma.

Maastricht University | CARIM

Binnen TTD wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe diagnostische tools voor hart- en vaatziekten, zowel op technisch als onderliggend inhoudelijk vlak. De partner Universiteit Maastricht (UM) heeft, in samenwerking met de andere TTD-partners verschillende resultaten geboekt.

- Samen met VITO (Centre for Proteomics, Universiteit van Antwerpen en VITO) is in het kader van het TTD werkpakket “WP3D2 – Inflammatie” een grote ‘proteomics-analyse’ uitgevoerd op endotheelcellen. Hierbij wordt de expressie van eiwitten vergeleken tussen niet-ontstoken en ontstoken endotheelcellen. De data worden momenteel geanalyseerd. De verwachting is dat dit nieuwe inzichten zal geven in welke eiwitten betrokken zijn bij hart- en vaatziekten.

- Voor “WP3D3 – Metabool” heeft de UM een portfolio van assays opgezet, waarmee via imaging de metabole status van endotheelcellen kan worden uitgelezen, als maat voor risico op hart- en vaatziekten. Via de 2e MIX-ronde hopen we partners te vinden waarmee we de imaging van deze karakteristieken kunnen vereenvoudigen.

- Samen met TSG InnoteQ en PPLs Tenco DDM en PimBio werkt UM aan het ontwikkelen van een geautomatiseerde ‘Dynamic Inflammation Assay’. Hierbij wordt in vitro de interactie tussen bloedvaten en immuunsysteem (de basis van veel hart- en vaatziekten) bestudeerd, op een kleinschalige en eenvoudige wijze. UM heeft bij de ontwikkeling van het nieuwe proof-of-concept model nieuw verkregen biologische inzichten ingezet aan de iteratieve samenwerking met de genoemde partners om te komen tot de eerste ‘Dynamic Inflammation Assay’ en een eerste prototype succesvol getest op 18 december 2018; een mooi succes van interregionale publiek-private samenwerking die in 2019 tot een Demonstrator zal worden doorontwikkeld.


De eerste prototypen getest in december 2018, het realiseren van verschillende nieuwe R&D assays en infrastructuur, de versterking van ons netwerk en het realiseren van meer en tevens succesvolle samenwerking met onze collega’s uit België en Nederland maar bovendien ook versterking van kennis en know-how bij de Universiteit Maastricht en haar onderzoekers laten zien dat Europese samenwerking sterk maakt.

PimBIO

PimBio BV is a privately held company founded in 2014 to develop  new and promising microfluidic devices for bioengineering of physiologically relevant living tissue for different applications. The development of a platform technology producing 3D physiologically relevant in vitro model will enable the generation of fully differentiated living tissue types and whole organs which can be used in scientific research, regenerative medicine and industry.

PimBio has the vision to operate as a market leader in the manufacturing of microfluidic devices, by investing in quality, innovation and capacity. PimBio supports the 3Rs, the guiding principles of reduction, refinement and replacement of animal experiments.

The essence for PimBio is to work together with customers on innovative and reliable solutions in the complete trajectory from idea to manufacturing.

The mission of PimBio is to provide research and industrial community a unique combination of micro technologies, materials, microfluidics knowledge and customer application know-how, which enables PimBio to offer customers innovative and sustainable solutions with 3Rs potential to improve people’s lives.

Provincie Limburg (B)

Gezien haar grensligging is het voor de provincie Limburg een must met naburige regio's goede relaties te onderhouden. Zelfs in het ééngemaakte Europa van vandaag stoten we nog op staatsgrenzen, op verschillen in beleid en wetgeving. Niet alleen voor het oplossen van grensproblemen is samenwerking zinvol, maar ook om - mét Europese steun - te leren van elkaar en samen projecten te ontwikkelen.  

Op bilateraal niveau gaat bijzondere aandacht uit naar de interlimburgse samenwerking in het kader van het Limburgcharter. Doel is om door middel van op uitvoering gerichte grensoverschrijdende initiatieven, bij te dragen aan de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van de hele grensregio. Op Europees vlak wordt ingezet op het uitbouwen van de Europese beleidsvoering en fondsenwerving van het provinciebestuur

Het provinciebestuur onderhoudt goede contacten met de naburige Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant. Zo wordt er onder andere actief samengewerkt rond innovatie en cultuur, zowel binnen als buiten de Interreg-programma’s EMR en GVN.

Provincie Limburg (NL)

Een Provincie heeft een aantal kerntaken. Dat zijn taken die we volgens de wet moeten doen. Hieraan werkt de Provincie natuurlijk niet alleen. We doen veel samen met gemeenten, de Rijksoverheid, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties.

Het houden van toezicht op de naleving van regels en wetten op het gebied van milieu, water, bodem en natuur draagt ertoe bij dat de provincie Limburg een aangename omgeving is om te wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Het Gouvernement aan de Maas ligt  aan de Maas in Maastricht. Voor een klein deel zelfs op een eiland in de Maas. Het werd gebouwd tussen 1983 en 1985.

Bij de Provincie Limburg werken ruim 900 ambtenaren. Zij ondersteunen Gedeputeerde Staten. De provinciesecretaris/ algemeen directeur is het hoofd van de provinciale organisatie. Hij heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen Gedeputeerde Staten en de ambtenaren.

Provincie Noord-Brabant

De provincie werkt met overheden, bedrijven en organisaties aan de maatschappelijke opgaven van Brabant. Om te zorgen dat Brabant ook in de toekomst een provincie blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is.

De provincie staat voor grote maatschappelijke opgaven. Het provinciebestuur maakt op basis daarvan beleidskeuzes, die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord. De (gekozen) maatschappelijke opgaven én het Bestuursakkoord vormen samen de Concernagenda.

De directie organiseert op basis van de Concernagenda het werk van de organisatie. Dat doet zij programma's en daaronder projecten. De sturing daarop vindt plaats in portfolio's. Elk directielid heeft een portfolio met een bundeling van samenhangende programma’s.  

Voor de uitvoering van die programma's zijn programmamanagers verantwoordelijk. De organisatie ondersteunt hen hierbij optimaal.

Tenco DDM

Met meer dan 10 jaar ervaring en een breed aanbod van prototyping diensten, bouwt Tenco DDM
mee aan een meer efficiënt en duurzaam productieproces. Wij zijn actief in verschillende sectoren
zoals o.a. de medische sector, de automobielindustrie, de verlichtingswereld en productontwikkeling.
Onze kennis op vlak van 3D printing en prototyping maakt dat innovatie sneller zijn weg naar productie
kan vinden.

Met een team specialisten die ervaring hebben in diverse domeinen zoals design en engineering,
industriële kunststofverwerking, verspanende technieken, lakafwerking en technische coatings, kunnen
we u in elke fase van een project een oplossing bieden. Dit kan gaan van prototypes tot kleine eindseries
(3D printen, CNC verspanen, vacuum casting,...) of grotere productie-oplages (spuitgieten).

TSG Group

TSG Group (Total Support Group) is een Nederlands bedrijf dat gevestigd is in Eindhoven. De focus ligt op B2B ontwikkelingen van eindproducten, speciaalmachines als ook automatiseringen en mechatronische oplossingen. Onze klanten bevinden zich in de volgende marktsegmenten:

•    High-Tech Systems & Materials (HTSM)
•    Life Science & Health
•    Mobility
•    Lighting
•    Sport & Leisure
•    Agri & Food
•    Consumer

Met bijna 100 specialisten ondersteunt TSG haar klanten bij projectmatige ontwikkelingsprocessen en innovaties van idee tot aan productie. Hierbij besteden we aandacht aan analyse(fase), ontwerp, engineering en maakbaarheid.

Onze engineering- en projectmanagementvaardigheden worden gecombineerd met uitgebreide kennis van materialen, oppervlaktebehandelingen en productieprocessen. In onze werkplaats in Eindhoven vervaardigen we prototypen, speciaalmachines en kunnen we pilotseries produceren.

TSG Group bestaat uit 4 business units:
TSG Essempio, TSG InnoteQ, TSG Engineering en Finetic.

TSG Essempio focust zich op productontwikkeling met o.a. concept, industrieel ontwerp, ergonomie, productengineering, visualisaties, prototypebouw en nulserieproductie.

TSG InnoteQ is verantwoordelijk voor projecten op het gebied van ontwikkeling van speciaalmachines, tools en automatiseringsvraagstukken (Smart Industry).

In nauwe samenwerking realiseren onze projectmanagers, systeemarchitecten, ingenieurs, analisten en designers de beste oplossingen voor onze klanten op het gebied van speciaalmachines, eindproducten en mechatronica.

De specialisten van TSG Engineering ondersteunen onze klanten op projectbasis via een outsourcing traject op locatie of met technische consultancy.
Zusteronderneming Finetic biedt dienstverlening op het gebied van website ontwikkeling en web applicaties zoals bijvoorbeeld online strategie, SEO/SEA en productconfiguratoren.

 

UHasselt | BIOMED

Hart- en vaatziekten zijn in Europa doodsoorzaak nummer 1 en kosten de Europese gemeenschap 196 miljard euro per jaar.

Binnen het Euregionale project ‘TransTechDiagnostics’ willen we laboratoriumopstellingen, die vroege indicatoren van hart- en vaatziekten kunnen aantonen, omvormen tot potentiële diagnostische tools of kits die patiënten zo vroeg als mogelijk op hun risico kunnen wijzen. Deze kits worden ontwikkeld in samenwerking met bij voorkeur lokale bedrijven.

In het eerste luik van TTD werden enkele ontwikkelde tests bij de verschillende TTD partners die in aanmerking komen voor risicoanalyse opgelijst en geëvalueerd. Hierbij werd een biomerker voor vroege inflammatie als een belangrijke parameter voor risicoanalyse opgenomen in de valorisatie. Omwille van het diagnostisch potentieel van deze vroege biomerker onderzoekt UHasselt/BIOMED momenteel de patenteerbaarheid van deze biomerkermeting. Deze methodiek is de enige wereldwijd die deze biomerker kan meten in patiëntstalen (bv serum). Om deze valoriseerbare kennis nog te versterken en te verankeren in de regio werd ook ingezet op de uitbreiding van de gezamenlijke infrastructuur. Aan de UHasselt werd hiervoor het Next Generation Sequencing (NGS)-platform uitgebreid en geoptimaliseerd voor het onderzoek van extracellullaire vesikels gezien hun belang als vroege indicatoren voor hart- en vaatziekten. Geavanceerde, hoge-resolutie beeldvorming werd aangewend voor ruimtelijke informatie hieromtrent.

Binnen Interreg wordt erg veel belang gehecht aan samenwerking met private partners. Ondertussen hebben reeds meerdere Vlaamse bedrijven (bv. apDia en Fox Biosystems) interesse getoond om commerciële testen te ontwikkelen voor deze veelbelovende biomerker, die later in klinische laboratoria kunnen gebruikt worden.De bekomen resultaten illustreren duidelijk dat we in het project ‘Trans Tech Diagnostics’ gebruik maken van complementaire kennis en expertise van zowel publieke als private instellingen in de Grensregio. In dit verband heeft Fox-Biosystems, een startend bedrijf in de medische biosensornanotechnologie dat biosensoroplossingen wil uitwerken binnen TTD, toegezegd om vanaf 2019 als PPL binnen TTD mee te werken aan de ontwikkeling van een handzame en betaalbare biosensor voor risicoanalyse.

Vito

Het departement Duurzame Gezondheid van VITO bestaat uit een multi-disciplinair team met achtergrond in fysica, bio-informatica, biologie, biochemie, biomedische wetenschappen, en ingenieurs. State-of-the-art infrastructuur en expertise zijn aanwezig om het allernieuwste biomedisch onderzoek uit te voeren op complexe klinische stalen met optimaal behoud van natieve biologische informatie. Verscheidene biomerkerfracties (DNA, RNA, eiwitten) worden volledig gekarakteriseerd aan de hand van specifieke technieken en dienen als input voor vernieuwende technologie-ontwikkeling. Nieuwe biomerkers worden ontwikkeld met behulp van uitvoerige proteomics analyse op stalen die gefractioneerd worden uit verschillende types vloeibare biopsies. Hoge-kwaliteit data wordt gegarandeerd door ontwikkeling van technologie-gebaseerde algoritmes die maximale kwaliteitscontrole en data-aanrijking toelaten.

Trans Tech Diagnostics is een Innovatieproject vanInterreg Vlaanderen-Nederland